Een reorganisatie. Hoe pak ik dat aan?

Wat kunt u doen als ondernemer als de omzet sterkt daalt, uw grootste klant afscheid van u neemt of als u besluit een deel van uw bedrijfsactiviteiten te stoppen? In economisch moeilijke tijden zien bedrijven zich vaak genoodzaakt om te reorganiseren. Dit kan leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen. Het aanvragen van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Lees verder welke aspecten van een reorganisatie op uw pad kunnen komen.

Wilt u meer weten over reorganisaties?


Wij helpen u graag bij al uw vraagstukken over de voorbereiding, planning en uitvoering van een noodzakelijke reorganisatie. Hiermee voorkomt u dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.

Crossroads

Bedrijfseconomisch

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Ontslag om bedrijfseconomisch redenen kan in de volgende situaties worden aangevraagd:

  • een slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
  • werkvermindering;
  • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
  • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
  • een bedrijfsverhuizing;
  • vervallen van een loonkostensubsidie.

Dergelijke ontslagen dienen bij het UWV te worden aangevraagd. Het UWV beoordeelt of het aannemelijk is dat er bedrijfseconomische redenen zijn, die het structureel vervallen van arbeidsplaats tot gevolg heeft, of de juiste werknemers zijn voorgedragen voor ontslag en of er geen mogelijkheden tot herplaatsing binnen de onderneming zijn.

De werkgever kan proberen gedwongen ontslagen te voorkomen door een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden of door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De gemaakte afspraken in het kader van de beëindiging worden dan in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Een werknemer die met een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen instemt, behoudt in beginsel zijn recht op WW.

Hoe wordt bepaald wie voor ontslag in aanmerking komt?

Het UWV hanteert het afspiegelingsbeginsel om de ontslagvolgorde te bepalen. Het ontslag word beoordeeld per categorie werknemers met uitwisselbare functies. Bij uitwisselbare functies gaat het om functies die naar hun aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning met elkaar vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Vervolgens moeten de werknemers binnen de verschillende categorieën uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder). Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen.

Soorten werknemers

Voordat u werknemers op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag kunt voordragen, dient u eerst de contracten met het ingehuurde personeel zoals uitzendkrachten en zzp'ers te beëindigen, die hetzelfde of vergelijkbaar werk doen als de voor ontslag voorgedragen werknemers. Voor het bepalen van de ontslagvolgorde dient u wel oproepkrachten, AOW-ers en personeel op basis van een tijdelijk contract van een half jaar of minder mee te nemen in uw overzicht, maar komen deze werknemers vervolgens wel als eerste voor ontslag in aanmerking. Payrollers worden voor wat betreft het afspiegelingsbeginsel met uw eigen werknemers gelijkgesteld.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een bedrijfssluiting, een unieke functie komt te vervallen of als een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen. Als u aannemelijk kunt maken dat een werknemer onmisbaar voor de organisatie is of een zwakker arbeidsmarktpositie heeft, heeft u een mogelijkheid om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken. Ook als een toepasselijke CAO een andere ontslagvolgorde heeft bepaald, is het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing.

Heeft u behoefte aan hulp bij uw reorganisatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u in contact kunnen brengen met een van onze reorganisatieadviseurs. Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvende kennismaking voor reorganisatie advies. Graag helpen wij u verder!
Bert Lemmens
Crossroads

Crossroads BV

Coaching, Advies & Interim. Dat is de kern van ons werk. Wij adviseren ondernemende organisaties bij de vertaling van hun strategie naar mensen en teams.

Office Stein/Urmond

Crossroads BV
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
(Van der Valk Business Center)

Social Media